Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 22. julija 2019 – Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(Zadeva C-556/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Société ECO TLC

Tožena stranka: Ministre de la transition écologique et solidaire

Druga stranka: Fédération des entreprises du recyclage

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da je treba mehanizem, kot je opisan v točkah od 9 do 11, s katerim zasebna neprofitna ekološka organizacija z odobritvijo, ki so jo izdali javni organi, od tistih, ki dajejo na trg posebno kategorijo proizvodov in z njo podpišejo pogodbo v ta namen, pobira finančne prispevke v zameno za storitev, s katero za njihov račun poskrbi za obdelavo odpadkov iz teh proizvodov, ter na izvajalce, pooblaščene za sortiranje in predelavo teh odpadkov, prenese subvencije, katerih znesek je v odobritvi določen glede na okoljske in socialne cilje, šteti za državno pomoč v smislu teh določb?

____________