Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 10 юли 2019 г. — F-AG/Finanzamt Y

(Дело C-528/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: F-AG

Ответник: Данъчна служба Y

Преюдициални въпроси

Полага ли се – при обстоятелства като разглежданите в главното производство, в което данъчнозадължено лице извършва от името на общината строителни работи във връзка с общински път, при което за изграждане на прехвърления на общината път получава престации от други данъчнозадължени лица – право на приспадане на данък съгласно член 17, параграф 2, буква а) от Шеста директива за ДДС1 ?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: налице ли е – при обстоятелства като разглежданите в главното производство, в което данъчнозадължено лице извършва от името на общината строителни работи във връзка с общински път – възмездна доставка на стоки, при която насрещната престация за доставката на пътно строителство е разрешение за експлоатация на каменна кариера?

При отрицателен отговор на втория въпрос: приравнява ли се – при обстоятелства като разглежданите в главното производство, в което данъчнозадължено лице извършва от името на общината строителни работи във връзка с общински път – безвъзмездното прехвърляне на отворения за обществено ползване път в полза на общината на безвъзмездна доставка на стоки съгласно член 5, алинея 6 от Директива 77/388, въпреки че прехвърлянето обслужва стопански цели, за да се избегне необложено с данък крайно потребление на общината?

____________

1 Шеста директива 77/388/EИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 1977 г., стр. 1).