Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 10.7.2019 – F-AG v. Finanzamt Y

(Asia C-528/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: F-AG

Vastaaja: Finanzamt Y

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pääasian kaltaisissa olosuhteissa, joissa verovelvollinen rakentaa kaupungin toimeksiannosta kunnallista tietä, tällä verovelvollisella, joka on kunnan vastuulle siirretyn tien rakentamiseksi hankkinut palveluja muilta verovelvollisilta, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun neuvoston kuudennen direktiivin 77/388/ETY1 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen arvonlisäveron vähennysoikeus?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myönteinen: onko pääasian kaltaisissa olosuhteissa, joissa verovelvollinen rakentaa kaupungin toimeksiannosta kunnallista tietä, kyse vastikkeellisesta tavaran luovutuksesta, jossa tien luovutuksesta saatavana vastikkeena on kivilouhoksen toimintalupa?

Jos vastaus toiseen kysymykseen on kielteinen: onko pääasian kaltaisissa olosuhteissa, joissa verovelvollinen rakentaa kaupungin toimeksiannosta kunnallista tietä, julkiselle liikenteelle avoimen tien vastikkeeton luovutus kunnalle rinnastettava jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17.5.1977 annetun neuvoston direktiivin 77/388/ETY 5 artiklan 6 kohdan mukaiseen tavaroiden vastikkeettomaan luovutukseen, vaikka siirron tarkoitus on liiketoiminnallinen, kunnan verottamattoman loppukäytön estäminen?

____________

1 EYVL 1977, L 145, s. 1.