Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. jūlijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – F-AG/Finanzamt Y

(Lieta C-528/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: F-AG

Atbildētāja: Finanzamt Y

Prejudiciālie jautājumi

Vai tādos apstākļos kā tie, kas pastāv pamatlietā, kur nodokļu maksātāja veic pašvaldības autoceļa būvdarbus pilsētas uzdevumā, šādai nodokļu maksātājai, kas saņēmusi pakalpojumus no citiem nodokļu maksātājiem pašvaldībai nodotā autoceļa izbūvei, par tiem ir tiesības atskaitīt priekšnodokli saskaņā ar Sestās PVN direktīvas 1 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: vai tādos apstākļos kā tie, kas pastāv pamatlietā, kur nodokļu maksātāja veic pašvaldības autoceļa būvdarbus pilsētas uzdevumā, pastāv preču piegāde par atlīdzību, kur atļauja karjera apsaimniekošanai ir atlīdzība par autoceļa piegādi?

Gadījumā, ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša: vai tādos apstākļos kā tie, kas pastāv pamatlietā, kur nodokļu maksātāja veic pašvaldības autoceļa būvdarbus pilsētas uzdevumā, publiski lietojama autoceļa nodošana pašvaldībai bez atlīdzības saskaņā ar Padomes Direktīvas 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem 5. panta 6. punktu ir pielīdzināma preču piegādei bez atlīdzības, lai gan nodošana ir paredzēta uzņēmējdarbības vajadzībām nolūkā izvairīties no pašvaldības ar nodokli neaplikta galapatēriņa?

____________

1 Padomes Sestā Direktīva 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem (OV 1977, L 145, 1. lpp.).