Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 10. júla 2019 – F-AG/Finanzamt Y

(vec C-528/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: F-AG

Žalovaný: Finanzamt Y

Prejudiciálne otázky

Môže si zdaniteľná osoba v prípade okolností ako v konaní vo veci samej, v ktorom zdaniteľná osoba na základe poverenia mesta vykonáva stavebné opatrenia na komunálnej ceste a ktorá od iných zdaniteľných osôb získala plnenia na vybudovanie cesty zverenej obci, na tento účel podľa článku 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice o dani z obratu1 odpočítať daň?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Dochádza za okolností, ako v konaní vo veci samej, v ktorom zdaniteľná osoba z poverenia mesta vykoná stavebné opatrenia na komunálnej ceste, k dodaniu tovaru za úhradu, pri ktorom je povolenie prevádzky kameňolomu protihodnotou za dodanie cesty?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: Považuje sa za okolností ako v konaní vo veci samej, v ktorom zdaniteľná osoba z poverenia mesta vykoná stavebné opatrenia na komunálnej ceste, bezplatné odovzdanie cesty obci, ktorá sa poskytla na verejné užívanie podľa článku 5 ods. 6 smernice 77/388/EHS, za bezplatné dodanie tovaru, hoci odovzdanie slúži podnikateľským účelom, aby sa zabránilo nezdanenej konečnej spotrebe obce?

____________

1

Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).