Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 10. julija 2019 – F-AG/Finanzamt Y

(Zadeva C-528/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagateljica revizije: F-AG

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Finanzamt Y

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali ima v okoliščinah, kot so okoliščine postopka v glavni stvari, v katerem je davčna zavezanka po naročilu mesta izvedla gradbena dela na občinski cesti, ta davčna zavezanka, ki je prejela storitve za gradnjo ceste, prenesene na občino, od drugih davčnih zavezancev, v skladu s členom 17(2)(a) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih1 za to pravico do odbitka?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali gre v okoliščinah, kot so okoliščine postopka v glavni stvari, v katerem je davčna zavezanka po naročilu mesta izvedla gradbena dela na občinski cesti, za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, pri kateri je dovoljenje za obratovanje kamnoloma plačilo za dobavo ceste?

3. Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: ali se v okoliščinah, kot so okoliščine postopka v glavni stvari, v katerem je davčna zavezanka po naročilu mesta izvedla gradbena dela na občinski cesti, brezplačni prenos ceste z javno namembnostjo na občino v skladu s členom 5(6) Direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (77/388/EGS), da se prepreči neobdavčena končna potrošnja občine, šteje za brezplačno dobavo blaga, čeprav se prenos opravi za namene dejavnosti?

____________

1 Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL 1977, L 145, str. 1).