Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10 juli 2019 – F-AG mot Finanzamt Y

(Mål C-528/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: F-AG

Motpart: Finanzamt Y

Tolkningsfrågor

Har en skattskyldig person rätt till avdrag i enlighet med artikel 17.2 a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEC av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om mervärdesskatter1 under förhållanden som de i det nationella målet, där denna person på uppdrag av en stadskommun utför byggarbeten avseende en kommunal väg och av andra skattskyldiga personer har inköpt prestationer för anläggningsarbeten avseende den till kommunen överlämnade vägen?

Om fråga 1 besvaras jakande: Föreligger under förhållanden som de i det nationella målet, där en skattskyldig person på uppdrag av en stadskommun utför byggarbeten avseende en kommunal väg, en leverans av varor mot vederlag, varvid tillståndet att driva ett stenbrott utgör vederlaget för leveransen av en väg?

Om fråga 2 besvaras nekande: Ska under förhållanden som de i det nationella målet, där en skattskyldig person på uppdrag av en stadskommun utför byggarbeten avseende en kommunal väg, en överlåtelse utan ersättning av den allmänna vägen till kommunen i enlighet med artikel 5.6 i rådet direktiv 77/388/EEC av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om mervärdesskatter likställas med en leverans utan ersättning av varor, trots att ändamålen med överlåtelsen tjänar rörelsen, i syfte att förhindra att kommunens slutliga användning undgår beskattning?

____________

1 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT 1977, L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).

Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment

Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund