Language of document :

Rettens dom af 11. juli 2019 – Hauzenberger mod EUIPO (TurboPerformance)

(Sag T-349/18) 1

(EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket TurboPerformance – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Tyskland) (ved advokat B. Bittner)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved M. Eberl og D. Hanf, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 5. april 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2206/2017-4) vedrørende en ansøgning om registrering af figurtegnet TurboPerformance som EU-varemærke.

Konklusion

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

Andreas Hauzenberger betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 259 af 23.7.2018.