Language of document :

Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Zaak T-349/18)1

[„Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk TurboPerformance – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”]

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Bittner, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Eberl en D. Hanf, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 5 april 2018 (zaak R 2206/2017-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken TurboPerformance als Uniemerk

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Andreas Hauzenberger wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 259 van 23.7.2018.