Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 9 юли 2019 г. — Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie/Ryanair DAC w Dublinie (Ирландия)

(Дело C-519/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Warszawie

Страни в главното производство

Ищец: Passenger Rights SA

Ответник: Ryanair DAC w Dublinie (Ирландия)

Преюдициален въпрос

Когато се преценява действителността на споразумение за предоставяне на компетентност, трябва ли член 2, буква б), член 3, параграфи 1 [и] 2 и член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 и член 25 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела2 да се тълкуват в смисъл, че крайният приобретател на вземане, който е придобил това вземане чрез цесия от потребител, но сам по себе си няма качеството потребител, също може да се позовава на липсата на индивидуално договаряне на договорните клаузи и на неравноправността на договорните разпоредби, произтичащи от споразумението за избор на съд?

____________

1 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.

2 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.