Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 9. července 2019 – Passenger Rights SA se sídlem ve Varšavě v. Ryanair DAC se sídlem v Dublinu (Irsko)

(Věc C-519/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Passenger Rights SA

Žalovaná: Ryanair DAC se sídlem v Dublinu (Irsko)

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 2 [písm.] b), [čl.] 3 odst. 1 [a] 2 a [čl.] 6 odst. l směrnice 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách1 a článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech2 vykládána v souvislosti s přezkumem platnosti ujednání o příslušnosti v tom smyslu, že chybějícího individuálního sjednání smluvních ujednání a existence zneužívajících ujednání ohledně příslušnosti vyplývajících z prorogační doložky se může dovolat také koncový nabyvatel pohledávky, který ji nabyl postoupením od spotřebitele, avšak sám o sobě nemá postavení spotřebitele?

____________

1 Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26

2 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1