Language of document :

2019 m. liepos 9 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Passenger Rights, akcinė bendrovė, įsteigta Varšuvoje / Ryanair DAC, įsteigta Dubline (Airija)

(Byla C-519/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Passenger Rights SA

Atsakovė: Ryanair DAC, įsteigta Dubline (Airija)

Prejudicinis klausimas

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB1 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 2 straipsnio b punktas, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 6 straipsnio 1 dalis ir 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1215/20122 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 25 straipsnis, tikrinant susitarimo dėl jurisdikcijos galiojimą, turi būti aiškinami taip, kad galutinio vartotojo perleisto reikalavimo įgijėjas, kuris pats nėra vartotojas, taip pat gali remtis tuo, kad dėl sutarties sąlygų nebuvo atskirai derėtasi ir susitarime dėl jurisdikcijos yra nesąžiningų sutarties sąlygų?

____________

1 OL L 95,1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.

2 OL L 351, 2012, p. 1.