Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. jūlijā iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Passenger Rights spółka akcyjna Varšavā/Ryanair DAC Dublinā (Īrija)

(Lieta C-519/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Passenger Rights SA

Atbildētāja: Ryanair DAC Dublinā (Īrija)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 2. panta b) apakšpunkts, 3. panta 1. un 2. punkts un 6. panta 1. punkts, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 2 25. pants saistībā ar vienošanās par jurisdikciju spēkā esamības izvērtēšanu ir jāinterpretē tādējādi, ka arī prasījuma tiesību, kuras tika iegūtas, cedējot tās no patērētāja, gala ieguvējs, kuram nav patērētāja statusa, var atsaukties uz faktu, ka nav notikusi atsevišķa noteikumu apspriešana, kā arī uz negodīgiem līguma noteikumiem, kuri izriet no vienošanās par jurisdikcijas noteikšanu?

____________

1 OV 1993, L 95, 29. lpp.

2 OV 2012, L 351, 1. lpp.