Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 9 juli 2019 – Passenger Rights spółka akcyjna (Warszawa, Polen) mot Ryanair DAC (Dublin, Irland)

(Mål C-519/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i det nationella målet

Kärande: Passenger Rights SA

Svarande: Ryanair DAC (Dublin, Irland)

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 2b, 3.1, 3.2 och 6.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 och artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område2 – såvitt avser prövningen av giltigheten av ett prorogationsavtal – tolkas på så sätt att avsaknaden av individuella förhandlingar om avtalsvillkor jämte oskäliga avtalsvillkor i prorogationsavtalet om behörig domstol kan åberopas också av den slutliga köparen av den fordran som förvärvas genom överlåtelse från konsumenten, varvid köparen själv emellertid inte har ställning som konsument?

____________

1 EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.

2 EUT L 351, 2012, s. 1.