Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 3.7.2019 – M.F. v. J.M.

(Asia C-508/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M.F.

Vastaaja: J.M.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, SEU 2 artiklaa, SEU 4 artiklan 3 kohtaa ja SEU 6 artiklan 3 kohtaa, tulkittuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan ja SEUT 267 artiklan kolmannen kohdan kanssa, tulkittava siten, että jäsenvaltion ylimmän asteen tuomioistuin voi päättää virkasuhteen puuttumisen vahvistamista koskevassa menettelyssä, että tuomarina ei ole pidettävä henkilöä, jolle on annettu kyseisen tuomioistuimen tuomarin virkaan nimittämistä koskeva asiakirja joko tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen vastaisten säännösten perusteella tai sellaisella tavalla, joka ei sovi yhteen kyseisen periaatteen kanssa, kun tämän kysymyksen tutkimisesta tuomioistuimessa ennen asiakirjan antamista on tahallaan tehty mahdotonta?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, SEU 2 artiklaa, SEU 4 artiklan 3 kohtaa ja perusoikeuskirjan 47 artiklaa, tulkittuna yhdessä SEUT 267 artiklan kanssa, tulkittava siten, että tehokasta oikeussuojaa koskevaa periaatetta rikotaan, kun tuomarin virkaan nimittämistä koskeva asiakirja annetaan sen jälkeen, kun kansallinen tuomioistuin on esittänyt unionin oikeuden tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen, johon annettavasta vastauksesta riippuu, voidaanko niiden kansallisten oikeussääntöjen, joiden nojalla kyseinen asiakirja on voitu antaa, katsoa soveltuvan yhteen unionin oikeuden kanssa?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, SEU 2 artiklaa, SEU 4 artiklan 3 kohtaa, SEU 6 artiklan 3 kohtaa ja perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että tehokasta oikeussuojaa koskevaa periaatetta rikotaan, kun oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ei taata, koska jäsenvaltion tuomioistuimen tuomarin virkaan nimittämistä koskeva asiakirja on annettu kyseisen jäsenvaltion oikeussääntöjen vastaisesti toteutetun nimitysmenettelyn perusteella?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, SEU 2 artiklaa, SEU 4 artiklan 3 kohtaa ja perusoikeuskirjan 47 artiklaa, tulkittuna yhdessä SEUT 267 artiklan kolmannen kohdan kanssa, tulkittava siten, että tehokasta oikeussuojaa koskevaa periaatetta rikotaan, kun kansallinen lainsäätäjä on perustanut jäsenvaltion ylimmän asteen tuomioistuimeen organisatorisen yksikön, jota ei ole pidettävä unionin oikeudessa tarkoitettuna tuomioistuimena?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, SEU 2 artiklaa, SEU 4 artiklan 3 kohtaa ja perusoikeuskirjan 47 artiklaa, tulkittuna yhdessä SEUT 267 artiklan kolmannen kohdan kanssa, tulkittava siten, että kysymystä siitä, onko henkilö, jolle on annettu jäsenvaltion ylimmän asteen tuomioistuimen tuomarin virkaan nimittämistä koskeva asiakirja, tuomarin virkasuhteessa ja tuomarin asemassa, ei voi ratkaista kansallisen oikeuden mukaan toimivaltainen organisatorinen yksikkö, johon asianomainen henkilö on nimitetty ja joka muodostuu pelkästään henkilöistä, joiden nimityskirjoja rasittaa edellä toisessa, kolmannessa ja neljännessä kysymyksessä mainitut virheet, ja jota tästä syystä ei voida pitää unionin oikeudessa tarkoitettuna tuomioistuimena, vaan sen ratkaiseminen kuuluu toiselle kyseisen tuomioistuimen organisatoriselle yksikölle, joka täyttää unionin oikeuden mukaiset tuomioistuimen tunnusmerkit?

____________