Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 3. júla 2019 – M.F./J.M.

(vec C-508/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: M.F.

Žalovaný: J.M.

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3 a článok 6 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv EÚ a s článkom 267 tretím odsekom ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu na poslednom stupni môže v konaní o určení neexistencie služobného pomeru rozhodnúť, že osoba, ktorej bol doručený dekrét o vymenovaní do funkcie sudcu na tomto súde, vydaný na základe predpisov porušujúcich zásadu účinnej súdnej ochrany alebo postupom odporujúcim tejto zásade, nie je sudcom, pokiaľ bolo pred vydaním tohto dekrétu úmyselne znemožnené preskúmanie týchto otázok súdom?

Majú sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3 ZEÚ a článok 47 Charty základných práv EÚ v spojení s článkom 267 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak bol dekrét o vymenovaní do funkcie sudcu doručený po tom, čo vnútroštátny súd položil prejudiciálnu otázku týkajúce sa výkladu práva Únie, od ktorej zodpovedania závisí posúdenie súladu vnútroštátnych predpisov, ktorých uplatnenie umožnilo vydanie tohto dekrétu, s právom Únie, došlo k porušeniu zásady účinnej súdnej ochrany?

Majú sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3, článok 6 ods. 3 ZEÚ a článok 47 Charty základných práv EÚ vykladať v tom zmysle, že v dôsledku nezabezpečenia práva na prístup k súdu v prípade doručenia dekrétu o vymenovaní do funkcie sudcu súdu členského štátu v nadväznosti na nominačný proces, pri ktorého uskutočnení boli závažne porušené pravidlá práva tohto štátu upravujúce menovanie sudcov, došlo k porušeniu zásady účinnej súdnej ochrany?

Majú sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3 ZEÚ a článok 47 Charty základných práv EÚ v spojení s článkom 267 tretím odsekom ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že vytvorenie takého organizačného útvaru na súde posledného stupňa členského štátu vnútroštátnym zákonodarcom, ktorý nie je súdom v zmysle práva Európskej únie, predstavuje porušenie zásady účinnej súdnej ochrany?

Majú sa článok 19 ods. 1 druhý pododsek, článok 2, článok 4 ods. 3 ZEÚ a článok 47 Charty základných práv EÚ v spojení s článkom 267 tretím odsekom ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že o existencii služobného pomeru a štatúte sudcu v prípade osoby, ktorej bol doručený dekrét o vymenovaní do funkcie sudcu súdu posledného stupňa členského štátu, nemôže rozhodovať organizačný útvar tohto súdu príslušný podľa vnútroštátneho práva, do ktorého bola vymenovaná táto osoba, a ktorý je obsadený výlučne osobami, ktorých menovacie dekréty majú vady uvedené v otázkach 2 až 4, a ktorý z toho dôvodu nie je súdom v zmysle práva Európskej únie, ale musí rozhodovať iný organizačný útvar tohto súdu spĺňajúci požiadavky práva Európskej Únie na súd?

____________