Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. května 2019 Ralphem Pethkem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 5. března 2019 ve věci T-169/17, Ralph Pethke v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-382/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Ralph Pethke (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 5. března 2019 ve věci T-169/17;

zrušil rozhodnutí výkonného ředitele Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) PERS-AFFECT-16-134 o přeřazení a aby rozhodl, že hmotná a nehmotná újma, která vznikla protiprávním přeřazením, bude nahrazena;

podpůrně, aby rozsudek zrušil a věc vrátil Tribunálu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek směřuje proti rozsudku Tribunálu, kterým byla zamítnuta žaloba podaná navrhovatelem proti rozhodnutí výkonného ředitele Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví PERS-AFFECT-16-134.

Navrhovatel uvádí následující důvody kasačního opravného prostředku:

1. Porušení článku 7 služebního řádu1 a článku 36 statutu Soudního dvora Evropské unie.

Navrhovatel namítá, že se Tribunál při použití článku 7 služebního řádu dopustil nesprávného právního posouzení. Přeřazení na nižší pozici, z pozice vedoucího oddělení hlavního odboru na místo správního rady bez možnosti služebního postupu, bez provedení jakéhokoli hodnotícího nebo disciplinárního řízení, které by respektovalo práva navrhovatele, nepředstavuje legitimní přeřazení, nýbrž protiprávní degradaci. Změna služebního řádu provedená v roce 2014 změnila vyhlídky vedoucího oddělení na povýšení do platové třídy vyšší než AD 12 na právní nárok zakotvený v právu upravujícím postavení úředníků. Orgán oprávněný ke jmenování nemůže tento právní nárok bez provedení řádného hodnotícího nebo disciplinárního řízení jednostranně odejmout. Od roku 2014 již de lege nelze vycházet z toho, že se v případě místa vedoucího oddělení a místa správního rady bez možnosti povýšení jedná o dvě rovnocenná pracovní místa.

Tribunál krom toho cituje judikaturu vydanou k článku 7 služebního řádu a k rovnocennosti pracovních míst, poté však na základě ní dospává k nesprávným závěrům.

Tribunál se konečně dopustil nesprávného právního posouzení a procesního pochybení tím, že v plném rozsahu nerozhodl o druhém žalobním důvodu, totiž o protiprávním přeřazení navrhovatele na nižší pozici, k němuž došlo dne 10. října 2016, bez současného přidělení nové funkce, k němuž došlo až dne 17. října 2016. V této souvislosti se přitom nejedná o přeřazení ve smyslu článku 7 služebního řádu (body 49 až 106 rozsudku).

2. Zkreslení skutkového stavu

Tribunál v napadeném rozsudku vycházel ze skutečností, které nejen, že nevyplývaly ze spisu, nýbrž ve svém rozsudku vycházel z jiných skutečností, než jsou ty, které vyplývají ze spisu.

Tribunál v projednávané věci krom toho zjevně neprovedl žádné posouzení důkazů. V případě posouzení důkazů by Tribunál musel posoudit věrohodnost výpovědí odpůrce.

Tribunálem zastávaná kvalifikace jednání navrhovatele, pokud jde o jeho povinnost oznámit zjevně protiprávní opatření, by čl. 21a odst. 1 a čl. 22a služebního řádu zbavila jakéhokoli praktického účinku.

3. Nesprávné právní posouzení povinnosti péče a obvinění z psychického obtěžování a článek 36 statutu Soudního dvora Evropské unie

Tribunál v rozporu s platným právem zamítl obvinění z psychického obtěžování vznesené proti opatřením výkonného ředitele v době od 10. října 2016 do 17. října 2016. Porušení povinnosti péče a obvinění z psychického obtěžování je neoddělitelně spjato s protiprávním přeřazením na nižší pozici a rozhodnutím o přidělení. Na rozdíl od argumentace Tribunálu, „soubor jednání“ není podle čl. 12a odst. 3 služebního řádu nezbytným předpokladem psychického obtěžování. Tribunál se krom toho nevyjádřil k porušení povinnosti péče, které je nutno spatřovat ve veřejném hanobení profesních výkonů navrhovatel při jeho přeřazení.

____________

1     Služební řád úředníků Evropské unie stanoví nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. 1968, L 56, s. 1) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013 (Úř. věst. 2013, L 287, s. 15).