Language of document :

Žalba koju je 15. svibnja 2019. podnio Ralph Pethke protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 5. ožujka 2019. u predmetu T-169/17, Ralph Pethke protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

(predmet C-382/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Ralph Pethke (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 5. ožujka 2019. u predmetu T-169/17;

poništi odluku o premještaju PERS-AFFECT-16-134 izvršnog direktora Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i nadoknadi imovinsku i neimovinsku štetu uzrokovanu nezakonitim premještajem;

podredno, ukine presudu i predmet vrati Općem sudu na ponovno suđenje.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Ova žalba usmjerena je protiv presude Općeg suda kojom je on odbio žaliteljevu tužbu protiv odluke o premještaju PERS-AFFECT-16-134 izvršnog direktora Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo.

Žalitelj svoju žalbu temelji na sljedećim trima žalbenim razlozima.

Povreda članka 7. Pravilnika o osoblju1 i članka 36. Statuta Suda Europske unije

Žalitelj ističe pogrešnu primjenu Općeg suda članka 7. Pravilnika o osoblju. Degradacija od voditelja glavnog odjela na stručnog savjetnika bez karijernih mogućnosti i bez evaluacijskog ili disciplinskog postupka koji jamči njegova prava nije legitiman premještaj, nego protupravna degradacija. Izmjena Pravilnika o osoblju iz 2014. izglede napredovanja za voditelje iznad razreda AD 12 pretvorila je u njihovo pravo. Tijelo za imenovanje to pravo ne može jednostrano oduzeti bez odgovarajućeg evaluacijskog i disciplinskog postupka. Od 2014. de lege se više ne može pretpostaviti istovrijednost radnog mjesta voditelja i radnog mjesta stručnog savjetnika bez mogućnosti napredovanja.

Opći sud usto navodi sudsku praksu o premještaju iz članka 7. Pravilnika o osoblju i o istovrijednosti radnih mjesta, ali potom iz nje izvodi pogrešne zaključke.

Naposljetku, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava i postupovnu pogrešku jer nije u potpunosti odlučio o drugom tužbenom razlogu, tj. o protupravnoj degradaciji žalitelja 10. listopada 2016. bez istodobnog rasporeda na novu funkciju, koji je uslijedio tek 17. listopada 2016. Već zbog toga nije riječ o premještaju u smislu članka 7. Pravilnika o osoblju (t. 49. do 106. presude).

Iskrivljavanje činjenica

Opći sud utemeljio je pobijanu presudu ne samo na činjenicama koje ne proizlaze iz spisa predmeta, nego i na drugim činjenicama koje nisu one koje proizlaze iz spisa predmeta.

U ovom slučaju Opći sud usto očito nije proveo nikakvu ocjenu dokaza. Prilikom ocjene dokaza Opći sud bi morao ocijeniti vjerodostojnost žaliteljevih izjava.

Nadalje, ocjena koju je Opći sud proveo u pogledu žaliteljevog postupanja u odnosu na njegovu obvezu prijave očito protupravnih mjera lišila je članak 21.a stavak 1. i članak 22.a Pravilnika o osoblju svakog korisnog učinka.

Protupravna ocjena prigovora povrede obveze brige za zaposlenike i zabrane uznemiravanja te članka 36. Statuta Suda Europske unije

Opći sud odbio je prigovor uznemiravanja protiv mjera izvršnog direktora od 10. listopada 2016. do 17. listopada 2016. uz povredu važećeg prava. Povreda obveze brige za zaposlenike i prigovor uznemiravanja nerazdvojivo su povezani s odlukom o premještaju i rasporedu koja je donesena između 10. listopada 2016. i 17. listopada 2016. Suprotno navodima Općeg suda, uznemiravanje u skladu s člankom 12.a stavkom 3. Pravilnika o osoblju ne pretpostavlja „skup ponašanja”. Opći sud usto se nije izjasnio o povredi obveze brige za zaposlenike koja se očitovala u javnom difamiranju žaliteljevih profesionalnih postignuća prilikom njegova premještaja.

____________

1     Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije utvrđen je Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) od 29. veljače 1968. o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike tih Zajednica te uvođenju posebnih mjera koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL 1968., L 56, str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. (SL 2013., L 287, str. 15.).