Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-169/17. sz., Ralph Pethke kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2019. március 5-én hozott ítélete ellen Ralph Pethke által 2019. március 15-én benyújtott fellebbezés

(C-382/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Ralph Pethke (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-169/17. sz. ügyben 2019. március 5-én hozott ítéletét;

semmisítse meg az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) ügyvezető igazgatója által hozott PERS-AFFECT-16–134 újrabeosztó határozatot és rendelje el a jogellenes újrabeosztás által okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését;

másodlagosan helyezze hatályon kívül az ítéletet és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés a Törvényszék azon ítélete ellen irányul, amellyel az elutasította a felperes által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) ügyvezető igazgatója által hozott PERS-AFFECT-16–134 újrabeosztó határozattal szemben benyújtott keresetet.

A fellebbező fellebbezését a következő három jogalapra alapítja:

A tisztviselők személyzeti szabályzata1 7. cikkének és az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 36. cikkének megsértése

A fellebbező a személyzeti szabályzat 7. cikkének a Törvényszék általi jogszerűtlen alkalmazását kifogásolja. Valamely főosztály egységvezetői álláshelyéről mindennemű, a felperes jogait védő értékelési és fegyelmi eljárás nélkül előmeneteli lehetőség nélküli tanácsosi beosztásba történő visszaminősítése nem jogszerű újrabeosztásnak, hanem jogellenes visszaminősítésnek minősül. A személyzeti szabályzat 2014. évi módosítása az egységvezetők AD 12 besorolási fokozaton túlmenő előléptetését közszolgálati jogosultsággá fejlesztette. A kinevezésre jogosult hatóság e jogosultságot rendes értékelési vagy fegyelmi eljárás nélkül egyoldalúan nem vonhatja el. 2014 óta a jogszabály alapján nem feltételezhető az osztályvezetői és az előmeneteli lehetőség nélküli tanácsosi besorolás közötti egyenértékűség.

A Törvényszék ezenkívül hivatkozik a személyzeti szabályzat 7. cikke szerinti újrabeosztásokkal és a beosztások egyenértékűségével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatra, azonban abból helytelen következtetéseket von le.

Végül a Törvényszék jogi és eljárási hibát követett el azáltal, hogy nem határozott teljes mértékben a második jogalapról, azaz arról, hogy a felperest 2016. október 10-én jogellenesen minősítették vissza anélkül, hogy új beosztásba osztották volna be, amelyre csak 2016. október 17-én került sor. Itt éppen egy, a személyzeti szabályzat 7. cikke szerinti újrabesztásról van szó (az ítélet 49–106. pontja).

A tények elferdítése

A Törvényszék olyan tényekre alapozta a megtámadott ítéletet, amelyek nem csak nem következtek az ügy irataiból, hanem az ítéletét olyan tényekkel támasztotta alá, amelyek az eljárási iratok között nem szerepeltek.

A jelen esetben a Törvényszék ezenkívül nyilvánvalóan nem értékelte a bizonyítékokat. A bizonyítékok értékelésénél a Törvényszéknek az alperes állításainak szavahihetőségét is mérlegelnie kellett volna.

Egyebekben a felperesnek a nyilvánvalóan jogellenes intézkedések jelentésére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatos cselekményeinek a Törvényszék szerinti értékelése minden gyakorlati érvényesülésétől megfosztaná a személyzeti szabályzat 21a. cikk (1) bekezdését és a 22b. cikkét.

A gondoskodási kötelezettség és a zaklatás vádjának, valamint az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 36. cikkének jogellenes értékelése

A Törvényszék a hatályos jogszabályok megsértésére hivatkozva elutasította az ügyvezető igazgató 2016. október 10. és 2016. október 17. közötti intézkedéseivel kapcsolatos zaklatási vádakat. A gondoskodási kötelezettség megsértésére és a zaklatásra vonatkozó kifogás elválaszthatatlanul kapcsolódik a 2016. október 10. és 2016. október 17. között hozott jogellenes újrabeosztó és visszaminősítő határozathoz. A Törvényszék megállapításával ellentétben a személyzeti szabályzat 12a. cikkének (3) bekezdése szerinti zaklatás nem függ a „magatartások összességétől”. A Törvényszék ezenkívül nem határozott a gondoskodási kötelezettségnek a felperes újrabeosztásakor a szakmai teljesítményét illető rágalmazásban megnyilvánuló megsértésére vonatkozó kifogással kapcsolatban.

____________

1     A 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2013. L 287., 15. o.) módosított, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL 1968. L. 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 5. o.; helyesbítés: HL 2016. L 289., 21. o.).