Language of document :

2019 m. gegužės 15 d. Ralph Pethke pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-169/17 Ralph Pethke / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-382/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Ralph Pethke, atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. kovo 5 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-169/17;

panaikinti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos vykdomojo direktoriaus sprendimą PERS-AFFECT-16-134 ir atlyginti turtinę bei neturtinę žalą, patirtą dėl neteisėto pažeminimo pareigose;

subsidiariai panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas pateiktas dėl Bendrojo Teismo sprendimo, kuriuo šis atmetė apelianto prašymą panaikinti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos vykdomojo direktoriaus sprendimą PERS-AFFECT-16-134 dėl apelianto perkėlimo.

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi šiais pagrindais:

Pareigūnų tarnybos nuostatų1 7 straipsnio ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas

Apeliantas tvirtina, kad Bendrasis Teismas netinkamai taikė Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnį. Departamento skyriaus vadovo pažeminimas pareigose paskiriant jį į administratoriaus pareigas be karjeros galimybės ir netaikius jokios vertinimo ar drausminės procedūros, kuri apsaugotų apelianto teises, yra ne teisėtas perkėlimas į pareigas, bet neteisėtas pažeminimas pareigose. Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimu 2014 m. buvo padidintos galimybės skyrių vadovams būti paaukštintais į aukštesnius nei AD12 lygius. Paskyrimų tarnyba negali vienašališkai panaikinti šios teisės netaikydama tinkamos vertinimo ar drausminės procedūros. Nuo 2014 m. de lege tapo nebegalima laikyti, kad skyriaus vadovo pareigos ir paprasto administratoriaus be galimybės būti paaukštintam pareigos yra tapačios.

Be to, Bendrasis Teismas daro nuorodą į jurisprudenciją, suformuotą dėl perkėlimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnį, bet iš to vėliau padaro klaidingas išvadas.

Galiausiai Bendrasis Teismas padarė teisės ir procesinę klaidą, nes nepriėmė išsamaus sprendimo dėl ieškinio antrojo pagrindo, grindžiamo apelianto neteisėtu pažeminimu pareigose 2016 m. spalio 10 d., tuo pačiu metu neperkėlus jo į naujas pareigas (tai buvo padaryta tik 2016 m. spalio 17 d.). Dėl šios priežasties tai neatitinka perkėlimo sąvokos, kaip ji suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnį (sprendimo 49–106 punktai).

Faktų iškraipymas

Bendrasis Teismas skundžiamą sprendimą grindė ne tik faktais, kurie neišplaukė iš bylos medžiagos, bet ir faktais, kurie skyrėsi nuo bylos medžiagoje išdėstytų faktų.

Nagrinėjamoje bylioje akivaizdu, kad Bendrasis Teismas nevertino įrodymų. Jie jis būtų vertinęs įrodymus, būtų turėjęs įvertinti kitos apeliacinio proceso šalies pareiškimų patikimumą.

Be to, Bendrojo Teismo atliktas apelianto veiksmų, susijusių su jo pareiga pranešti apie neteisėtas priemones, vertinimas panaikina bet kokį Pareigūnų tarnybos nuostatų 21a straipsnio 1 dalies ir 22a straipsnio veiksmingumą.

Neteisėtas kaltinimo, grindžiamo psichologiniu priekabiavimu ir pareigos rūpintis pareigūnų gerove bei Teisingumo Teismo statuto 36 straipsniu pažeidimu, vertinimas

Bendrasis Teismas, pažeisdamas galiojančius teisės aktus, atmetė kaltinimą, kad priemonės, kurių ėmėsi vykdomasis direktorius laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 10 d. iki spalio 17 d., buvo psichologinis priekabiavimas. Pareigos rūpintis pareigūnų gerove pažeidimas ir psichologinis priekabiavimas yra glaudžiai susiję su neteisėtais sprendimais dėl pažeminimo pareigose ir perkėlimo, priimtais laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 10 d. iki spalio 17 d. Priešingai nei tvirtina Bendrasis Teismas, „veiksmų visuma“ nėra būtina sąlyga, kad būtų seksualinis priekabiavimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalį. Be to, Bendrasis Teismas nenagrinėjo pareigos rūpintis pareigūnų gerove pažeidimo, kai apeliantas buvo viešai šmeižiamas dėl profesinių pasiekimų, kai jis buvo perkeltas į kitas pareigas.

____________

1 Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai įtvirtinti 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatančiame Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 2 t., p. 5), iš dalies pakeistame 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 (OL L 287, 2013, p. 15).