Language of document :

Recurs introdus la 5 martie 2019 de Ralph Pethke împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 15 mai 2019 în cauza T-169/17, Ralph Pethke/asd

(Cauza C-382/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Ralph Pethke (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii Tribunalului din 15 mai 2019 în cauza T-169/17;

anularea deciziei de schimbare a încadrării PERS-AFFECT-16-134, adoptată de directorul executiv al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), și repararea prejudiciului material și moral rezultat din schimbarea nelegală a încadrării

în subsidiar, anularea hotărârii și trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs este formulat împotriva hotărârii Tribunalului prin care a fost respinsă acțiunea recurentului împotriva deciziei de schimbare a încadrării PERS-AFFECT-16-134, adoptată de directorul executiv al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

În susținerea recursului, recurentul invocă trei motive.

1.    Încălcarea articolului 7 din Statutul funcționarilor1 și a articolului 36 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Recurentul critică aplicarea nelegală a articolului 7 din Statutul funcționarilor de către Tribunal. Retrogradarea din funcția de șef al unui serviciu important în funcția de administrator principal fără alte posibilități de carieră, în lipsa unei evaluări a recurentului și a unei proceduri disciplinare, nu reprezintă o schimbare legitimă a încadrării, ci o retrogradare nelegală. Modificarea Statutului funcționarilor din anul 2014 a crescut posibilitățile de evoluție în carieră ale unui șef de serviciu dincolo de gradul AD12. Autoritatea împuternicită să facă numiri nu putea să retragă în mod unilateral această posibilitate fără o evaluarea corectă a recurentului și fără desfășurarea unei proceduri disciplinare. Începând cu anul 2014, nu se mai poate considera, de legem, că funcțiile de șef de serviciu și de administrator principal ar fi funcții echivalente.

Tribunalul citează jurisprudența privind schimbarea repartizării potrivit articolului 7 din Statutul funcționarilor și privind echivalența posturilor, însă, deduce consecințe juridice greșite din aceasta.

În sfârșit, Tribunalul ar fi săvârșit o eroarea de drept și de procedură prin aceea că nu s-a pronunțat în mod complet asupra celui de al doilea motiv al acțiunii privind nelegala schimbare din funcție a recurentului la 10 octombrie 2016 fără indicarea imediată a unei noi funcții, care i-a fost încredințată abia la 17 octombrie 2016. În acest caz, nu este vorba despre o schimbare a încadrării în sensul articolului 7 din Statutul funcționarilor (punctele 49-106 din hotărâre).

2.    Denaturarea faptelor

Tribunalul și-a întemeiat hotărârea pe alte fapte decât cele care rezultă din lucrările dosarului și pe fapte care nu rezultă deloc din lucrările dosarului.

În prezenta cauză, Tribunalul nu a efectuat, în mod vădit, o apreciere a probelor. Cu ocazia aprecierii probelor, Tribunalul ar fi trebuit să aprecieze temeinicia afirmațiilor recurentului.

În plus, aprecierea Tribunalului referitoare la acțiunile recurentului în legătura cu obligația sa indică măsuri vădit nelegale și lipsește de orice efect util articolul 21a alineatul (1) și articolul 22a din Statutul funcționarilor.

3.     Aprecierea juridică incorectă cu privire la obligația de diligență și la acuzația de hărțuire și articolul 36 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Tribunalul a respins acuzația de hărțuire formulată împotriva măsurilor luate de directorul executiv între 10 octombrie 2016 și 17 octombrie 2016 cu încălcarea dreptului aplicabil. Încălcarea obligației de diligență și acuzația de hărțuire sunt indisolubil legate de deciziile nelegale de schimbare din funcție și a încadrării luate între 10 octombrie 2016 și 17 octombrie 2016. Contrar constatărilor Tribunalului, articolul 12a alineatul (3) din Statutul funcționarilor nu condiționează hărțuirea de un ansamblu de comportamente. În plus, Tribunalul nu s-a pronunțat cu privire la încălcarea obligației de diligență care rezultă din discreditarea publică a prestațiilor profesionale ale recurentului cu prilejul schimbării sale din funcție.

____________

1 Statutul funcționarilor Uniunii Europene a fost instituit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 269/68 al Consiliului privind Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Europene și de instituire a măsurilor speciale provizorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Ediție specială 1/vol. 8, p. 12), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).