Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 26. juni 2019 – Kancelaria Medius SA med hjemsted i Kraków mod RN

(Sag C-495/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Kancelaria Medius SA med hjemsted i Kraków

Sagsøgt: RN

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF 1 af 5. april 1994 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler fortolkes således, at den er til hinder for procedureregler i henhold til hvilke en domstol kan afsige en udeblivelsesdom alene på grundlag af sagsøgers anbringender anført i stævningen, og som retten skal antage for at være korrekte i den situation, hvor sagsøgte – en forbruger, der blev behørigt underrettet om datoen for retsmødet, ikke møder op og forsvarer sig selv?

____________

1     EFT 1993, L 95, s. 29.