Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 26. júna 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie/RN

(vec C-495/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kancelaria Medius SA so sídlom v Krakove

Žalovaný: RN

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 vykladať v tom zmysle, že bráni procesným predpisom, podľa ktorých súd môže vydať rozsudok pre zmeškanie založený výlučne na tvrdeniach žalobcu uvedených v písomnom vyhotovení žaloby, ktoré musí považovať za pravdivé, ak sa žalovaný – spotrebiteľ, ktorý bol riadne upovedomený o termíne pojednávania – nedostaví a ani nepodnikne nijaké kroky na svoju obranu?

____________

1 Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.