Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 26 juni 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie mot RN

(Mål C-495/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parter i det nationella målet

Klagande: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Motpart: RN

Tolkningsfrågan

Ska artikel 7.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 (EUT L 95, 1993, s. 29, nedan kallat direktiv 93/13) tolkas så att den utgör hinder för processuella bestämmelser enligt vilka domstolen kan meddela en tredskodom som endast baseras på vad sökanden anfört i stämningsansökan, vilket domstolen är skyldig att anse som sanningsenligt, om motparten – en konsument som i vederbörlig ordning meddelats om rättegångsdatum – inte efterlever rättens kallelse och inte går i svaromål?

____________

1 EGT 1993, L 95, a. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169