Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel (Люксембург), постъпило на 25 юли 2019 г. — Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR

(Дело C-566/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel

Страни в главното производство

Молител: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Ответник: JR

Преюдициален въпрос

Може ли френската прокурорска служба към съда, провеждащ разследването или наказателното производство, която съгласно френското законодателство е компетентна да издава европейски заповеди за арест във Франция, да се счита за издаващ съдебен орган съгласно самостоятелното значение на това понятие, съдържащо се в член 6 параграф 1 от Рамково решение №°2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г., в хипотезата, в която при положение, че би следвало да упражнява контрол за спазването на условията, необходими за издаване на европейска заповед за арест, и да проверява дали заповедта има пропорционален характер с оглед на обстоятелствата по наказателната преписка, тази прокуратура в същото време е органът, на който е възложено наказателното преследване по същото дело?

____________