Language of document :

2019 m. liepos 25 d. Cour d'appel (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg / JR

(Byla C-566/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: JR

Kita apeliacinio proceso šalis: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Prancūzijos teisę kompetentinga Prancūzijos prokuratūra prie ikiteisminio tyrimo organo ar bylą nagrinėjančio teismo gali būti laikoma Europos arešto orderio išduodančiąja teismine institucija, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos Pagrindų sprendimo Nr. 2002/584/TVR1 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąvokos savarankišką reikšmę, jeigu ji, privalėdama tikrinti, ar laikomasi būtinų Europos arešto orderio išdavimo sąlygų, ir nagrinėti, ar toks išdavimas proporcingas atsižvelgiant į baudžiamosios bylos aplinkybes, kartu yra už baudžiamąjį persekiojimą toje pačioje byloje atsakinga institucija?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19  sk., 6 t., p. 34).