Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūlijā iesniedza Cour d’appel (Luksemburga) – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR

(Lieta C-566/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d’appel

Pamatlietas puses

Prasītāja: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Atbildētājs: JR

Prejudiciālais jautājums

Vai Francijas Prokuratūru pie izmeklēšanas tiesas vai sprieduma pasludināšanas tiesas, kas ir kompetenta Francijā saskaņā ar šīs valsts likumiem izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi, var uzskatīt par izsniegšanas tiesu iestādi, autonomajā nozīmē, kas minēta Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma Nr. 2002/584/TI 1 6. panta 1. punktā, gadījumā, ja ir paredzēts, ka tā pārbauda Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanai nepieciešamo nosacījumu ievērošanu un tā samērīgumu, ņemot vērā krimināllietas apstākļus, un tā vienlaikus ir arī iestāde, kas atbildīga par kriminālvajāšanu tajā pašā lietā?

____________

1     Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm – atsevišķu dalībvalstu paziņojumi par Pamatlēmuma pieņemšanu (OV 2002, L 190, 1. lpp.).