Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour dʼappel (Luxembursko) 25. júla 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR

(vec C-566/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour dʼappel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Odvolateľ: JR

Prejudiciálne otázky

Je možné francúzsku prokuratúru pri súde vykonávajúcom vyšetrovanie alebo rozhodujúcom vo veci, ktorá má vo Francúzsku na základe práva tohto štátu právomoc na vydávanie európskych zatykačov, považovať za vydávajúci súdny orgán v autonómnom zmysle podľa článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 20021 , pokiaľ má za úlohu kontrolovať dodržiavanie podmienok nevyhnutných na vydanie európskeho zatykača a skúmať jeho primeranosť vo vzťahu k okolnostiam trestnej veci a zároveň je orgánom činným v trestnom konaní v tej istej veci?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).