Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel (Luxemburg) den 25 juli 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg mot JR

(Mål C-566/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel

Parter i det nationella målet

Klagande: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Motpart: JR

Tolkningsfråga

Kan den allmänna franska åklagarmyndigheten vid en förundersökningsdomstol eller en dömande domstol, som enligt medlemsstatens rätt är behörig i Frankrike att utfärda en europeisk arresteringsorder, betraktas som en utfärdande rättslig myndighet, i den självständiga betydelsen i artikel 6.1 i rådets rambeslut nr 2002/584/RIF av den 13 juni 20021 , för det fall den allmänna åklagarmyndigheten, som ska kontrollera att erforderliga villkor för att utfärda en europeisk arresteringsorder är uppfyllda och pröva om utfärdandet är proportionerlig mot bakgrund av handlingarna i det straffrättsliga ärendet, samtidigt ansvarar för lagföring i samma ärende?

____________

1 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EUT L 190, 2002, s. 1)