Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 26 юни 2019 г. — Minister for Justice and Equality/JR

(Дело C-488/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Молител: Minister for Justice and Equality

Ответник: JR

Преюдициални въпроси

Прилага ли се Рамковото решение1 по отношение на положение, при което издирваното лице е осъдено и му е наложено наказание в трета държава, но по силата на двустранен договор между тази трета държава и издаващата държава, присъдата на третата държава е призната в издаващата държава и изпълнена съгласно правото на издаващата държава?

В случай на утвърдителен отговор, при обстоятелства, при които изпълняващата държава членка е приложила в своето национално законодателство факултативните основания за отказ за изпълнение на европейската заповед за арест по член 4, параграф 1 и член 4, параграф 7, буква б) от Рамковото решение, как изпълняващият съдебен орган следва да прецени наличието на престъпление, за което се твърди, че е извършено в третата държава, но при което съгласно съпътстващите това престъпление обстоятелства са били извършени подготвителни действия в издаващата държава?

____________

1 Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3)