Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 26. června 2019 – Minister for Justice and Equality v. JR

(Věc C-488/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Minister for Justice and Equality

Odpůrce: JR

Předběžné otázky

Uplatní se rámcové rozhodnutí1 na situaci, kdy vyžádaná osoba byla odsouzena a byl jí uložen trest ve třetím státě, avšak rozsudek vydaný v tomto státě byl na základě dvoustranné dohody uzavřené mezi tímto třetím státem a vystavujícím státem v posledně uvedeném státě uznán a vykonán podle jeho právních předpisů?

Pokud tomu tak je, jak má vykonávající justiční orgán za situace, kdy vykonávající členský stát provedl do svých vnitrostátních právních předpisů důvody, pro které je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu a které jsou upraveny v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 7 písm. b) rámcového rozhodnutí, posoudit trestný čin, který byl údajně spáchán ve třetím státě, avšak okolnosti tohoto trestného činu svědčí o tom, že k jeho přípravě došlo ve vystavujícím státě?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34).