Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza High Court (Īrija) – Minister for Justice and Equality/JR

(Lieta C–488/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Īrija)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Minister for Justice and Equality

Atbildētājs: JR

Prejudiciālie jautājumi

Vai pamatlēmums 1 ir piemērojams situācijā, kurā pieprasītā persona ir tikusi notiesāta un sodīta trešā valstī, kurā pasludinātais spriedums, pamatojoties uz divpusēju nolīgumu starp šo trešo valsti un izsniegšanas valsti, ir ticis atzīts izsniegšanas valstī un tajā izpildīts saskaņā ar izsniegšanas valsts tiesību aktiem?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša – apstākļos, kad izpildes valsts ir piemērojusi savas valsts tiesību aktos paredzētos Eiropas apcietināšanas ordera neizpildes fakultatīvos pamatus, kas noteikti pamatlēmuma 4. panta 1. punktā un 4. panta 7. punkta b) apakšpunktā, kā šādā situācijā izpildes dalībvalsts tiesu iestādei būtu jāvērtē noziedzīgais nodarījumu, kas atzīts par izdarītu trešā valstī, ja ar šo nodarījumu saistītie apstākļi norāda, ka noziegums ir ticis izplānots izsniegšanas valstī?

____________

1 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).