Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 26. júna 2019 – Minister for Justice and Equality/JR

(vec C-488/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Minister for Justice and Equality

Odporca: JR

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa rámcové rozhodnutie1 na situáciu, v ktorej bola požadovaná osoba odsúdená a bol jej uložený trest v treťom štáte, avšak rozsudok vydaný v treťom štáte bol uznaný vo vydávajúcom štáte v zmysle dvojstrannej dohody medzi uvedeným tretím štátom a vydávajúcim štátom a bol vykonaný v zmysle právnych predpisov vydávajúceho štátu?

V prípade, že je to tak, a ak vykonávajúci členský štát uplatnil vo svojej vnútroštátnej právnej úprave nepovinné dôvody pre nevykonanie európskeho zatykača, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1 a v článku 4 ods. 7 písm. b) rámcového rozhodnutia, ako má vykonávajúci súdny orgán posúdiť trestný čin, ktorý bol údajne spáchaný v treťom štáte, avšak okolnosti súvisiace s týmto trestným činom vykazujú znaky prípravy trestného činu vo vydávajúcom štáte?

____________

1     Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34 ).