Language of document : ECLI:EU:C:2019:782


 


 Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 września 2019 r. –
Mas Que Vinos Global/EUIPO

(sprawa C278/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego EL SEÑORITO – Odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego

1.      Odwołanie – Zarzuty – Niewystarczające uzasadnienie – Zakres obowiązku uzasadnienia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 53 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5, 6)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 53 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5, 6)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości, jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

Mas Que Vinos Global SL pokrywa własne koszty.