Language of document : ECLI:EU:C:2019:685


 


 Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 5 września 2019 r. –
Fryč/Komisja

(sprawa C230/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 263 akapit szósty TFUE – Początek biegu terminu do wniesienia skargi – Przekroczenie terminu – Odwołanie oczywiście bezzasadne

1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Bezwzględna przesłanka procesowa – Badanie z urzędu przez sąd Unii

(art. 263 akapit szósty TFUE)

(zob. pkt 13, 14, 19, 20)

2.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Rozpoczęcie biegu terminu – Data publikacji danego aktu – Obliczanie

(art. 263 akapit szósty TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 59, 60)

(zob. pkt 15–18)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Petr Fryč pokrywa własne koszty.