Language of document : ECLI:EU:C:2019:777


 


 Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 września 2019 r. –
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO

(sprawa C228/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie do rejestracji oznaczenia słownego ETI Bumbo – Odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego

Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 53 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ pokrywa własne koszty.