Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 października 2019 r. –
Apple/Pear Technologies

(sprawa C295/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie do rejestracji graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „pear” – Wcześniejszy graficzny znak towarowy przedstawiający jabłko – Względna podstawa odmowy rejestracji – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 8 ust. 5 – Brak podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami – Odwołanie oczywiście bezzasadne

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne – Przesłanki – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Wymagany stopień podobieństwa

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5)

(zob. pkt 6)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary lub usługi, które nie są podobne – Przesłanki – Związek między znakami towarowymi – Kryteria oceny

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5)

(zob. pkt 6)

3.      Odwołanie – Zarzuty – Niewystarczające uzasadnienie – Podanie przez Sąd uzasadnienia dorozumianego – Dopuszczalność – Przesłanki

(art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 36, art. 53 akapit pierwszy)

(zob. pkt 6)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Apple Inc. pokrywa własne koszty.