Language of document : ECLI:EU:C:2019:799


 


 Определение на Съда (десети състав) от 1 октомври 2019 г. —
Clarke/Комисия

(Дело C284/19 P)(1)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Отказ на Европейската комисия да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държава членка по реда на член 258 ДФЕС“

1.      Обжалване — Основания — Явна недопустимост или неоснователност на твърденията за наличието на основания — Отхвърляне с мотивирано определение във всеки един момент, без провеждане на устна фаза на производството

(член 181 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 16)

2.      Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Право на иск на Комисията — Дискреционно упражняване — Право на частноправните субекти да изискат от Комисията да вземе отношение — Липса

(член 258 ДФЕС)

(вж. т. 26 и 38)

3.      Жалби за отмяна — Актове, подлежащи на обжалване — Отказ на Комисията да започне процедура за установяване на неизпълнение на задължения — Изключване

(член 258 ДФЕС и член 263, параграф 4 ДФЕС)

(вж. т. 27—31)

4.      Иск за установяване на неправомерно бездействие — Физически или юридически лица — Бездействия, подлежащи на обжалване — Незапочване на производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка — Недопустимост

(член 265 ДФЕС)

(вж. т. 34—36)

5.      Иск за установяване на неправомерно бездействие — Компетентност на съда на Съюза — Разпореждане към институция — Недопустимост

(член 265 ДФЕС)

(вж. т. 41)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

2)

Г‑н Andrew Clarke понася направените от него съдебни разноски.


1 ОВ C 213, 24.6.2019 г.