Language of document : ECLI:EU:C:2019:799


 


 Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 października 2019 r. –
Clarke/Komisja

(sprawa C284/19 P)(1)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga na bezczynność – Odmowa wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE przeciwko państwu członkowskiemu

1.      Odwołanie – Zarzuty – Zarzuty oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne – Oddalenie na każdym etapie postępowania, w drodze postanowienia z uzasadnieniem, bez otwierania ustnego etapu postępowania

(regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 181)

(zob. pkt 16)

2.      Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Prawo Komisji do wniesienia skargi – Wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych – Prawo jednostek do domagania się od Komisji zajęcia stanowiska – Brak

(art. 258 TFUE)

(zob. pkt 26, 38)

3.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Akty podlegające zaskarżeniu – Odmowa wszczęcia przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Wykluczenie

(art. 258, art. 263 ust. 4 TFUE)

(zob. pkt 27–31)

4.      Skarga na bezczynność – Osoby fizyczne lub prawne – Zaniechania podlegające zaskarżeniu – Zaniechania wszczęcia postępowania o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Niedopuszczalność

(art. 265 TFUE)

(zob. pkt 34–36)

5.      Skarga na bezczynność – Właściwość sądu Unii – Nakaz skierowany do instytucji – Niedopuszczalność

(art. 265 TFUE)

(zob. pkt 41)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Andrew Clarke pokrywa własne koszty.


1 Dz.U. C 213 z 26.4.2019.