Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 16 септември 2019 г. —
Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(Дело C421/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, от която не се установява значението на съответния правен въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Съдебно производство — Допустимост на исковете и жалбите — Преценка с оглед на положението към момента на подаване на жалбата — Влизане в сила на режима на предварителното допускане на обжалване по време на срока за обжалване — Приложимост по отношение на жалбата, подадена след влизането му в сила

(член 58а от Статута на Съда)

(вж. т. 8—10)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, от която не се установява значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 12—15)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH понася направените от него съдебни разноски.