Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 16. septembri 2019. aasta määrus –
Primed Halberstadt Medizintechnik vs. Prim

(kohtuasi C421/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks oluline liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Kohtumenetlus – Hagi vastuvõetavus – Hindamine hagi esitamise hetke olukorra põhjal – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustamise korra jõustumine kaebetähtaja jooksul – Kohaldatavus pärast jõustumist esitatud apellatsioonkaebusele

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a)

(vt punktid 8–10)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise üle otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks oluline – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punktid 12–15)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH kohtukulud tema enda kanda.