Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) zo 16. septembra 2019 –
Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(vec C421/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca dôležitosť právnej otázky pre jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Súdne konanie – Prípustnosť odvolania – Posúdenie vzhľadom na stav v čase podania žaloby – Nadobudnutie účinnosti režimu predchádzajúceho prijímania odvolaní počas lehoty na podanie odvolania – Uplatniteľnosť na odvolanie podané po nadobudnutí účinnosti

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a)

(pozri body 8 – 10)

2.      Odvolanie – Režim predchádzajúceho prijímania – Otázka dôležitá pre jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 12 – 15)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.