Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 16 september 2019 – Primed Halberstadt Medizintechnik mot Prim

(mål C421/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Ansökan beträffande vilken en rättsfråga inte har visats vara av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Domstolsförfarande – Huruvida överklaganden kan tas upp till prövning – Bedömning utifrån situationen vid den tidpunkt då ansökan gavs in – Bestämmelserna om prövningstillstånd har trätt i kraft under tidsfristen för ingivande av överklagande – Tillämplighet på överklagande som getts in efter ikraftträdandet

(Domstolens stadga, artikel 58a)

(se punkterna 8–10)

2.      Överklagande – Bestämmelserna om prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Ansökan om prövningstillstånd beträffande vilken frågan inte har visats vara av vikt – Tillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 12–15)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH ska bära sina rättegångskostnader.