Language of document : ECLI:EU:C:2019:794


 


 Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 września 2019 r. –
PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Komisja

(sprawa C358/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Prawo instytucjonalne – Skarga o odszkodowanie – Nieprzyjęcie przez Komisję Europejską środków odpowiednich do zapewnienia przestrzegania przez sądy węgierskie zasad rzetelnego procesu – Niedopuszczalność – Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie – Odwołanie oczywiście bezzasadne

Odwołanie – Zarzuty – Niewystarczające uzasadnienie – Zakres obowiązku uzasadnienia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 36, art. 58 ust. 1 akapit pierwszy)

(zob. pkt 17–20)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület pokrywa własne koszty.