Language of document : ECLI:EU:C:2019:746


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) zo 16. septembra 2019 – Kiku/CPVO

(vec C444/19 P)

„Odvolanie – Práva Spoločenstva k odrodám rastlín – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Návrh, ktorý nepreukazuje význam otázky pre jednotu, súlad alebo ďalší vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

Odvolanie – Režim predchádzajúceho prijatia – Otázka významná pre jednotu, súlad alebo ďalší vývoj práva Únie – Návrh, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 8 – 16)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Kiku GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.