Language of document : ECLI:EU:C:2019:746


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 16 september 2019 –
Kiku mot Gemenskapens växtsortsmyndighet

(mål C444/19 P)

”Överklagande – Gemenskapens växtförädlarrätt – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

Överklagande – Systemet med prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Ansökan om tillstånd visar inte att frågan är av vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 8–16)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Kiku GmbH ska bära sina rättegångskostnader.