Language of document : ECLI:EU:C:2019:804


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 1.10.2019 – Szécsi ja Somossy vastaan komissio

(asia C-236/19 P)

(Muutoksenhaku – Institutionaalinen oikeus – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisuus, jonka on väitetty johtuvan siitä, ettei kannetta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamiseksi ole nostettu SEUT 258 artiklan nojalla – Euroopan komissiolle kuuluva vapaa harkintavalta – Selvästi perusteeton valitus)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Valitusperusteet, joiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai jotka ovat selvästi perusteettomia – Hylkääminen milloin tahansa perustellulla määräyksellä ilman suullista käsittelyä

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla)

(ks. 12 ja 13 kohta)

2.      Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Se, ettei komissio ole aloittanut jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä – Seikka, joka ei täytä lainvastaisuuden tunnusmerkkejä – Vahingonkorvauskanne – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 258 artikla)

(ks. 18 ja 23 kohta)

3.      Vahingonkorvauskanne – Kohde – Korvausvaatimus vahingosta, jonka kansalliset viranomaiset ovat aiheuttaneet toimimalla unionin oikeuden vastaisesti – Kansallisten tuomioistuinten toimivalta

(SEUT 268 artikla ja 340 artiklan toinen ja kolmas kohta)

(ks. 24 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään selvästi perusteettomana.

2)

István Szécsi ja Nóra Somossy vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.