Language of document : ECLI:EU:C:2019:804


 


 Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 października 2019 r. –
Szécsi i Somossy/Komisja

(sprawa C236/19 P)

Odwołanie – Prawo instytucjonalne – Skarga o odszkodowanie – Zarzucana niezgodność z prawem dotycząca braku wniesienia skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE – Uprawnienia dyskrecjonalne Komisji Europejskiej – Odwołanie oczywiście bezzasadne

1.      Odwołanie – Zarzuty – Zarzuty oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne – Oddalenie na każdym etapie postępowania, w drodze postanowienia z uzasadnieniem, bez otwierania ustnego etapu postępowania

(regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 181)

(zob. pkt 12, 13)

2.      Odpowiedzialność pozaumowna – Warunki – Niezgodność z prawem – Niewszczęcie przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Czyn niezawierający znamion bezprawności – Skarga o odszkodowanie – Niedopuszczalność

(art. 258 TFUE)

(zob. pkt 18, 23)

3.      Skarga o odszkodowanie – Przedmiot – Wniosek o odszkodowanie ze względu na szkody wyrządzone przez władze krajowe działające z naruszeniem prawa Unii – Właściwość sądów krajowych

(art. 268, art. 340 akapity drugi i trzeci TFUE)

(zob. pkt 24)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

István Szécsi i Nóra Somossy pokrywają własne koszty.