Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 16 юли 2019 г. — BZ/Westerwaldkreis

(Дело C-546/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: BZ

Ответник: Westerwaldkreis

Преюдициални въпроси

а)    Попада ли забрана за влизане, наложена на гражданин на трета страна за цели, „които не са свързани с миграцията“, в приложното поле на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни1 , винаги когато държавата членка не се е възползвала от възможността съгласно член 2, параграф 2, буква б) от тази директива?

б)    При отрицателен отговор на въпрос 1. а): Остава ли такава забрана за влизане извън приложното поле на Директива 2008/115/ЕО дори ако, независимо от издаденото по отношение на него решение за експулсиране, с което е свързана забраната за влизане, гражданинът на трета страна вече пребивава незаконно и следователно попада в приложното поле на Директивата?

в)    Включват ли забраните за влизане, наложени за цели, „които не са свързани с миграцията“, забрана за влизане, наложена във връзка с решение за експулсиране, прието на основания, свързани с обществената сигурност и обществения ред (в разглеждания случай: само на обща превантивна основа с цел борбата срещу тероризма)?

При отговор на първия въпрос в смисъл, че разглежданата забрана за влизане попада в приложното поле на Директива 2008/115/ЕО:

a)    Води ли административната отмяна на решението за връщане (в разглеждания случай: на предупреждението за извеждане от страната) до незаконосъобразност на постановената успоредно с него забрана за влизане по смисъла на член 3, точка 6 от Директива 2008/115/ЕО?

б)    Настъпва ли тази правна последица дори ако административното решение за експулсиране, стоящо в основата на решението за връщане, е влязло в сила?

____________

1 ОВ L 348, 2008 г., стр. 98.