Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 16. července 2019 – BZ v. Westerwaldkreis

(Věc C-546/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: BZ

Odpůrce: Westerwaldkreis

Předběžné otázky

1.    a)    Náleží zákaz vstupu uložený státnímu příslušníkovi třetí země pro účely „nesouvisející s migrací“ do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí1 alespoň tehdy, pokud členský stát nevyužil možnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b) této směrnice?

b)    V případě záporné odpovědi na otázku 1.a): Spadá takový zákaz vstupu mimo působnost směrnice 2008/115/ES i tehdy, pokud je pobyt státního příslušníka třetí země neoprávněný již bez ohledu na rozhodnutí o vyhoštění, které bylo vůči němu vydáno a na které je vázán zákaz vstupu, a daný státní příslušník třetí země tak z povahy věci spadá do působnosti směrnice?

c)    Patří k zákazům vstupu vydaným pro účely „nesouvisející s migrací“ rovněž zákaz vstupu, který je vydán v souvislosti s vyhoštěním uloženým z důvodů veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku (v tomto případě výlučně z důvodů obecné prevence s cílem bojovat proti terorismu)?

2.    V případě, že první otázka bude zodpovězena v tom smyslu, že předmětný zákaz vstupu spadá do působnosti směrnice 2008/115/ES:

a)    Má zrušení rozhodnutí o navrácení (v tomto případě pohrůžky provedení výkonu rozhodnutí o navrácení) ze strany správního orgánu za následek, že se zákaz vstupu ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice 2008/115/ES nařízený zároveň s tímto rozhodnutím stane protiprávním?

b)    Nastává tento právní následek rovněž tehdy, pokud je správní rozhodnutí o vyhoštění předcházející rozhodnutí o navrácení pravomocné (nabylo právní moci)?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 348, s. 98.